Przyroda

Gmina Radzymin ze względu na swoje położenie oraz walory turystyczno-krajoznawcze stanowi atrakcyjne miejsce rekreacyjne. Znajdują się tu liczne obszary krajobrazu chronionego. Rozległe piaszczyste równiny urozmaicają ciągi wzniesień wydmowych porośnięte lasem. Atutem jest też strefa oddziaływania dużych rzek i dolin rzecznych Bugu i Narwi, w pasie nizin środkowopolskich. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowo – zachodniej części gminy. Dominują bory świeże i bory suche, a lokalnie występują bory mieszane i tereny bagienne oraz łęgi i olsy.

Polecane strony:

>> Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu <<

>> Kampinoski Park Narodowy

>> Rezerwat Przyrody Puszcza Słupecka <<

>> Łęgi Czarnej Strugi <<

>> Ostoja Nadbużańska  <<

>> Dolina Dolnego Bugu <<

>> Ostoja Krogulec <<

Galeria